ศูนย์บริการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร 22

ศูนย์บริการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร 22 วัดปากบ่อ
**รับสมัครงาน**

ตําแหน่ง : พนักงานช่วยงานด้านสังคมสงเคราะห์ จํานวน ๒ อัตรา
– ช่วยงานด้านสังคมสงเคราะห์ศูนย์บริการสาธารณสุข ๑
– ช่วยงานด้านยาเสพติด คลินิกก้าวใหม่

วุฒิการศึกษา : ระดับปริญญาตรี สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต
อัตราค่าตอบแทน : วันละ ๗๕๐ บาท

คุณสมบัติทั่วไป : – เพศหญิง อายุไม่เกิน ๓๕ ปี
– สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม Microsoft office ได้ดี
– มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา มีความกระตือรือร้นในการทํางาน
– มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

เอกสารในการรับสมัคร :
– สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ
– สําเนาปริญญาบัตร จํานวน ๑ ฉบับ
– สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน ๑ ฉบับ
– รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๑ รูป
– ทะเบียนสมรส(ถ้ามี) จํานวน ๑ ฉบับ
– ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) จํานวน ๑ ฉบับ

สามารถกรอกใบสมัครและยื่นเอกสารด้วยตัวเองที่ห้องธุรการ คลินิกก้าวใหม่ ศูนย์ฯ ๒๒ เลขที่ ๒๓๕ ซอยอ่อนนุช ๓๕ ถนนอ่อนนุช แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๕๐ (ในวันและเวลาราชการ)

* * ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ ๐๒ ๓๔๙๑๕๑๕
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕

Loading

สถานที่