ศูนย์บริการ สาธารณสุข 39 ราษฏร์บูรณะ

 • เงินเดือน:
  ฿15,600 - ฿25,000
 • ประเภท:
  เต็มเวลา
 • โพสต์เมื่อ:
  4 เดือน ที่ผ่านมา
 • หมวดหมู่:
  งานราชการ, นักสังคมสงเคราะห์, เจ้าหน้าที่สนับสนุนปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์
 • หมดเขต:
  20 กุมภาพันธ์ 2024
 • ระดับ:

ศูนย์บริการ สาธารณสุข 39 ราษฏร์บูรณะ
เปิดรับสมัครงาน 2 ตําแหน่ง
1. นักสังคมสงเคราะห์ (มีใบประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์เท่านั้น!) อัตรา
ค่าตอบแทน ปริญญาตรี 1,200.-บาท/วัน (สิทธิการรักษาพยาบาล ประกันสังคม)
2. พนักงานช่วยงานสังคมสงเคราะห์
อัตราค่าตอบแทน ปริญญาตรี 750.-บาท/วัน (สิทธิการรักษาพยาบาล ประกันสังคม)
ปิดรับสมัครในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง :
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต
– อายุไม่เกิน 35 ปี
– มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
– มีความสามารถในการสื่อสาร ประสานงาน
– มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่
– มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน
– สามารถปฏิบัติงานได้ในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น.

เอกสาร/หลักฐานในการสมัครงาน
1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป
2. สําเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
3. สําเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
4. สําเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
5. ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ
6. สําเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) 1 ฉบับ
7. สําเนาหลักฐานทางการทหาร ได้แก่ ใบสําคัญ ส.ด.9 หรือใบรับรองผลการตรวจเลือก (แบบ ส.ด.43)
8. เอกสารอื่น ๆ (เช่นใบเปลี่ยนชื่อ /ใบประกอบวิชาชีพ)

สนใจยื่นใบสมัครได้ที่ ศูนย์สาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ อาคารชั่วคราววัดประเสริฐสุทธาวาส ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร ในวันเวลาราชการ เวลา 08.00-16.00 น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ อาคารชั่วคราววัดประเสริฐสุทธาวาส ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร โทร 02 427 7949

Loading

สถานที่