ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม

ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม
เปิดรับสมัครงาน 1 ตำแหน่ง
พนักงาน ช่วยงานด้านสังคมสงเคราะห์ (ด้านยาเสพติด)
เงินเดือน: ฿750 บาท ต่อ ต่อวัน + (สิทธิการรักษาพยาบาล ประกันสังคม)

มีหน้าที่และความรับผิดชอบช่วยปฏิบัติงานด้านการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด การให้คำปรึกษาทางจิตสังคมบำบัด งานป้องกันยาเสพติด และตามที่ได้รับมอบหมายทั้งภายในคลิกนิกและในชุมชน

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางสังคมสงเคราะห์

คุณสมบัติผู้สมัคร
– อายุไม่เกิน 35 ปี
– มีความสามารถในการสื่อสาร ประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่
– มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน

เอกสาร/หลักฐานในการสมัครงาน
1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
4. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
5. ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ
6. สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) 1 ฉบับ
7. สำเนาหลักฐานทางการทหาร ได้แก่ ใบสำคัญ ส.ด.9 หรือใบรับรองผลการตรวจเลือก (แบบ ส.ด.43)
8. เอกสารอื่น ๆ (เช่นใบเปลี่ยนชื่อ)

สนใจยื่นใบสมัครได้ที่
งานธุรการ ชั้น 1 อาคาร 1ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม
410 ถนนพุทธบูชา 44 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร

ในวันเวลาราชการ เวลา 08.00-16.00 น.

*** ปิดรับสมัคร 31 กรกฎาคม 2566
แจ้งนัดหมายสัมภาษณ์/ประกาศผลเดือนสิงหาคม 2566

สอบถามข้อมูลเพิมเติม ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอียม ถนนพุทธบูชา 44 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร โทร 0972230354

Loading

สถานที่