นักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาลย์ ทัสนารมย์ 

ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาลย์ ทัสนารมย์
รับสมัคร นักสังคมสงเคราะห์
จํานวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน วันละ 750 บาท จำนวน 25 วันต่อเดือน รวม 18,750 บาท

หมเขตรับสมัคร 6 มิถุนายน 2565

คุณสมบัติ
1. เพศ หญิง/ชาย
2. ไม่จํากัดอายุ
3. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี : สาขาสังคมสงเคราะห์
4. ค่าตอบแทน วันละ 750 บาท
5. มีความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word , Excel
หลักฐานประกอบการสมัคร
1.  รูปถ่าย 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป
2. สําเนาบัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบ้าน
3. วุฒิการศึกษา
4. เอกสารอื่นๆ (ใบเปลี่ยนชื่อ ฯลฯ)
สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาลย์ ทัสนารมย์ 0 2536 0163 ต่อ 22 (ฝ่ายธุรการ)

Loading

สถานที่