ช่วยปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง
รับสมัครตำแหน่ง (ลำดับที่ 12) ช่วยปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ 2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท

การรับสมัคร
๑) ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ ๑๔ – ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ขั้นตอนดังนี้
๑.๑ ให้ผู้สมัครเข้าไปที่เว็บไซต์ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง ที่ www.bpkhome.org หัวข้อรับสมัครงาน
๑.๒ ให้กรอกข้อความในใบสมัครงานให้ถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่ กําหนดระบบจะกําหนดแบบฟอร์ม
๑.๓ อัพโหลดไฟล์บัตรประชาชน พร้อมทะเบียนบ้าน วุฒิการศึกษา (ต้องเป็นไฟล์ นามสกุล pdf เท่านั้น โดยแนบแต่ละไฟล์ขนาดไม่เกิน ๑ เมกะไบต์ (MB)
๒) สมัครได้ด้วยตนเองที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง ๗๐ หมู่ ๓ ตําบล สองคลอง อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งแต่วันที่ ๑๔ – ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ ในวันและเวลาทําการ)

 

Loading

สถานที่