นักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
รับสมัครตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ระดับ 3-5
จำนวน 3 อัตรา รายได้รวมต่อเดือน 15,060.-บาท พร้อมเงิน Top up 4,000.-บาท (กรณีมีใบประกอบวิชาชีพ) และ รายได้อื่นๆ
หมดเขตรับสมัคร วันที่ 15 กุมภำพันธ์ 2565
สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 02-256-4000 ต่อ 3867 , 02-256-4408

https://jobs.kcmh.or.th/jobs/jobs_view_post/61e84fc7af8e335b3b4f262c16d4944d
https://www.chulalongkornhospital.go.th/career/

Loading

สถานที่