โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ รับ 1 อัตรา

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
รับสมัคร นักสังคมสงเคราะห์ (ห้วงเวลา)
จำนวน 1 ตำแหน่ง ปฏิบัติงานประจำคลินิกครอบครัวสมานฉันท์ (ศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี)

รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 15 ธันวาคม 2566

คุณสมบัติ
1. จบวุฒิปริญญาตรี สังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิต
2. มีใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ รับอนุญาต
3. สามารถปฏิบัติงานเป็นเวรผลัด (เช้า บ่าย ดึก) ได้

เอกสารการสมัคร
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาใบปริญญาบัตร
4. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา
5. ใบรับรองแพทย์
6. สำเนาใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต
7. รูปถ่าย 1 นิ้ว (จำนวน 2 รูป)

สนใจติดต่อสอบถาม
งานสังคมสงเคราะห์ กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน
ห้องให้คำปรึกษาสุขภาพ ตึกอนุสรณ์ 20 ปี ชั่น 1
โทร. 02-289-7890 (8:00-16:00 น.)

Loading

สถานที่