นักสังคมสงเคราะห์ กรมราชทัณฑ์

กรมราชทัณฑ์
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์
ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ ๓๖ อัตรา
เงินเดือน ๑๘,๐๐๐ บาท
รับสมัคร ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕

สิทธิประโยชน์ที่อาจจะได้รับ
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และอาจได้รับ ประโยชน์สําหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ในเรือนจํา/ทัณฑสถาน ดังนี้

  1. ค่าตอบแทนสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานที่เรือนจํา (ค.ต.ร.) ในอัตรา ๓,๓๐๐ – ๖,๕๐๐ บาทต่อเดือน ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนสําหรับ ตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ หรือ
  2. หากผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่คณะกรรมการราชทัณฑ์ให้ความเห็นชอบแล้ว จะมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มในอัตรา ๔,๐๐๐ – ๘,๐๐๐ บาทต่อเดือน ตามระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยเงินเพิ่ม สําหรับตําแหน่งตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของเจ้าพนักงานเรือนจํา พ.ศ. ๒๕๖๒
  3. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในอัตรา ๔๐๐ บาท หรือ ๔๒๐ บาทต่อวัน

http://correct.thaijobjob.com
https://file.job.thai.com/prakad/correct202204/correct202204_1

ภาคใต้
1) เรือนจําจังหวัดชุมพร
2) เรือนจําอําเภอเบตง
3) เรือนจําอําเภอตะกั่วป่า
4) เรือนจําอําเภอหลังสวน
5) เรือนจําอําเภอปากพนัง
6) เรือนจําอําเภอไชยา
7) เรือนจําอําเภอทุ่งสง
8) เรือนจําจังหวัดระนอง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1) เรือนจําจังหวัดบึงกาฬ
2) เรือนจําจังหวัดยโสธร
3) เรือนจําจังหวัดร้อยเอ็ด
4) เรือนจําจังหวัดมหาสารคาม
5) เรือนจําจังหวัดศรีสะเกษ
6) เรือนจําจังหวัดหนองคาย
7) เรือนจําจังหวัดอํานาจเจริญ
8) เรือนจําอําเภอพล
9) เรือนจําอําเภอภูเขียว
10) เรือนจําอําเภอกันทรลักษ์
11) เรือนจําอําเภอนางรอง
12) เรือนจําอําเภอบัวใหญ่
13) เรือนจําอําเภอรัตนบุรี
14) เรือนจําอําเภอสว่างแดนดิน
15) เรือนจําอําเภอรัตนบุรี
16) เรือนจําอําเภอสีคิ้ว

ภาคกลาง
1) เรือนจําจังหวัดนครนายก
2) เรือนจําจังหวัดสิงห์บุรี
3) เรือนจําจังหวัดอ่างทอง
4) เรือนจําจังหวัดอุทัยธานี
5) เรือนจําอําเภอกบินทร์บุรี
6) เรือนจําอําเภอชัยบาดาล
7) เรือนจําอําเภอทองผาภูมิ

ภาคเหนือ
1) เรือนจําจังหวัดสุโขทัย
2) เรือนจําอําเภอแม่สะเรียง
3) เรือนจําอําเภอแม่สอด
4) เรือนจําอําเภอสวรรคโลก

Loading

สถานที่