นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ กรมศุลกากร

กรมศุลกากร
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ จำนวน 30 อัตรา
เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
รับสมัครระหวางวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ถึง วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ตรวจสอบคุณวุฒิ ผู้จบสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ม.หัวเฉียวฯ สามารถสมัครได้
http://203.21.42.34/acc/index.html

คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง

จำนวนทั้งหมด 6 รายการ ภายใต้เงื่อนไข

สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ปริญญา/ประกาศนียบัตร : ปริญญาสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา : สังคมสงเคราะห์ศาสตร์

รายละเอียด
ตรวสอบข้อมูลเพิ่มเติม

Loading

สถานที่