กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง : นักสังคมสงเคราะห์ / นักพัฒนาสังคม
รับสมัคร : วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ถึง วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2565

๑) ตําแหน่งนักพัฒนาสังคม จํานวน ๕ อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
กองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ
ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (โรงงานปีคนพิการสากล) จังหวัดนนทบุรี
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ จังหวัดราชบุรี

๒) ตําแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ จํานวน ๔ อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
กองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านโมกุลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ จังหวัดลพบุรี
ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น

https://www.dep.go.th/images/uploads/files/DEP_1-2566.pdf

Loading

สถานที่