กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
รับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ตำแหน่ง : นักสังคมสงเคราะห์ 2 อัตรา
เงินเดือน : 15,00016,500 บาท
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ถึง วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2566

https://dep.thaijobjob.com/
https://www.dep.go.th/images/uploads/files/0512202308443001037.pdf

Loading

สถานที่