กรมการแพทย์ นักสังคมสงเคราะห์

กรมการแพทย์
รับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ตำแหน่ง : นักสังคมสงเคราะห์ บรรจุครั้งแรก 2 อัตรา
1) สถาบันบําบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย์ อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 อัตรา
2) โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา กรมการแพทย์ อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 1 อัตรา
เงินเดือน : 15,000 บาท
รับสมัคร : 19 มิถุนายน7 กรกฎาคม 2566
สมัครสอบ
https://hr-dms.thaijobjob.com/

Loading

สถานที่