เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานฯ กรมกิจการผู้สูงอายุ

กรมกิจการผู้สูงอายุ
รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการพัฒนาระบบการดูแลและคุ้มครองผู้สูงอายุ
จำนวน 2 อัตรา (จ้างเหมาเงินเดือน 15,000 บาท)

https://www.dop.go.th/th/news/5/2750

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. คุณวุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
2. มีความสามารถในการใช้ Microsoft office และ Info graphic
3. วิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงานโครงการฯ และสามารถลงพื้นที่ปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้
4. ปฏิบัติงาน พิมพ์/ร่างหนังสือ เช่น พิมพ์หนังสือราชการ บันทึกรายงาน เป็นต้น
5. มีความขยัน อดทน สามารถทำงานนอกเวลาราชการ และสามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
6. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
7. อายุตั้งแต่ 22 – 35 ปี บริบูรณ์
8. ไม่จำกัดเพศ

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอสมัครพร้อมนำส่งหลักฐานประกอบการรับสมัครประกอบด้วย
1. ประวัติส่วนตัวโดยย่อ
2. วุฒิการศึกษา (Transcript)
3. ใบประกาศนียบัตร
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาบัตรประชาชน
6. รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป

ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ที่ Email : Rdf.dop@gmail.com โทร 0 2642 4305 – 6
*** ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ วันพุธที่ 22 กันยายน 2564 ***

Loading

สถานที่