เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการ กรมกิจการผู้สูงอายุฯ

กลุ่มคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือผู้สูงอายุ
กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ
รับสมัครจ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุและเหมาะสมและปลอดภัย
จำนวน ๒ อัตรา เงินค่าจ้างเหมาบริการ : ๑๕,๐๐๐ บาท

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีด้านสังคมสงเคราะห์
คุณสมบัติ :
๑. อายุระหว่าง ๒๒ – ๓๕ ปีบริบูรณ์
๒. มีความรู้ความสามารถในการในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word/ Microsoft Excel / Microsoft PowerPoint เป็นอย่างดี
๓. มีทักษะทำ info graphic และภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ
๔. มีความสุภาพเรียบร้อย ขยัน อดทน
๕. ประพฤติตัวเหมะสมและถูกกาลเทศะของทางราชการ
๖. สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลา และออกต่างจังหวัดได้
๗. มีทักษะในการการขับขี่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์

ติดต่อสอบถามรายเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : กลุ่มคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือผู้สูงอายุ โทร. ๐ ๒๖๔๒ ๔๓๐๕
วิธีสมัคร : ผู้สนใจสามารถติดต่อยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ทาง E-mail : rpess.dop๑@gmail.com ภายในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

https://www.dop.go.th/download/news/th1660792404-3875_0.pdf

Loading

สถานที่