นักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชลบุรี

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
รับสมัคร นักสังคมสงเคราะห์ ประจำศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชลบุรี จํานวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
รับสมัคร 27 ธันวาคม 25655 มกราคม 2566

https://dsdw2022.dsdw.go.th/Data/jobs/Files/sexjyrsl.pdf

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชลบุรี
เลขที่ 172/23 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
หมายเลขโทรศัพท์ 038-234-230

https://www.facebook.com/Chonburi.PCD/

Loading

สถานที่