นักพัฒนาสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1

ตําแหน่งและสังกัดกลุ่มงานบริหารทั่วไป นักพัฒนาสังคม 13 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
๑๐๒ ตําแหน่งนักพัฒนาสังคม ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพิษณุโลก จํานวน ๑ อัตรา
๑๐๓ ตําแหน่งนักพัฒนาสังคม ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดหนองคาย จํานวน ๑ อัตรา
๑๐๔ ตําแหน่งนักพัฒนาสังคม ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงราย จํานวน ๑ อัตรา
๑๐๕ ตําแหน่งนักพัฒนาสังคม นิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จํานวน ๑ อัตรา
๑๐๖ ตําแหน่งนักพัฒนาสังคม นิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพล จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน ๑ อัตรา
๑๐๗ ตําแหน่งนักพัฒนาสังคม นิคมสร้างตนเองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จํานวน ๑ อัตรา
๑๐๘ ตําแหน่งนักพัฒนาสังคม นิคมสร้างตนเองคําสร้อย จังหวัดมุกดาหาร จํานวน ๑ อัตรา
๑๐๙ ตําแหน่งนักพัฒนาสังคม นิคมสร้างตนเองธารโต จังหวัดยะลา จํานวน ๑ อัตรา
๑๑๐ ตําแหน่งนักพัฒนาสังคม นิคมสร้างตนเองสุคิริน จังหวัดนราธิวาส จํานวน ๑ อัตรา
๑๑๑ ตําแหน่งนักพัฒนาสังคม นิคมสร้างตนเองโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย จํานวน ๒ อัตรา
๑๑๒ ตําแหน่งนักพัฒนาสังคม ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบูรณ์ จํานวน ๑ อัตรา
๑๑๓ ตําแหน่งนักพัฒนาสังคม ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกําแพงเพชร จํานวน ๑ อัตรา
๑๑๔ ตําแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดกาญจนบุรี จํานวน ๑ อัตรา

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๑๗ – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอนดังนี้
-ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์ www.dsdw.go.th หัวข้อข่าวรับสมัครงาน “รับสมัคร บุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑”
-หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ระบบรับสมัคร สอบออนไลน์ http://dsdw.thaijobjob.com

Loading

สถานที่