นักสังคมสงเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1

ตําแหน่งและสังกัดกลุ่มงานบริหารทั่วไป นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
๑๑๔ ตําแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดกาญจนบุรี จํานวน ๑ อัตรา

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๑๗ – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอนดังนี้
-ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์ www.dsdw.go.th หัวข้อข่าวรับสมัครงาน “รับสมัคร บุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑”
-หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ระบบรับสมัคร สอบออนไลน์ http://dsdw.thaijobjob.com

Loading

สถานที่