กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว บ้านนารีสวัสดิ์

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
รับสมัคร พนักงานราชการ (ส่วนภูมิภาค)
ปิดรับสมัคร วันที่ 3-10 เมษายน พ.ศ. 2566

นักพัฒนาสังคม 1 อัตรา
สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์ จังหวัดนครราชสีมา (ลำดับที่ 6)

https://job.ocsc.go.th/images/Job/638155217113448865.pdf
https://www.dwf.go.th/contents/36808

Loading

สถานที่