นักสังคมสงเคราะห์ กองส่งเสริมสถาบันครอบครัว

กองส่งเสริมสถาบันครอบครัว กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
รับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาปฏิบัติงาน ศูนย์ปฏิบัติการกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
รับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน ตําแหน่งนักสังคมสงเคราะห์
ปฏิบัติงานในวันและเวลาราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย จํานวน 1 อัตรา
ค่าจ้าง 15,000 บาท/เดือน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของผู้รับจ้าง
1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์
2. อายุระหว่าง 20-45 ปี หากเป็นเพศชายต้องได้รับการยกเว้นหรือ พ้นภาระทางทหารแล้ว
3. เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน MICROSOFT OFFICE ได้
5. มีทักษะในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นเป็นอย่างดี

หลักฐานการสมัคร
1.  สําเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
2. สาเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
3. TRANSCRIPT 1 ฉบับ
4. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป

การรับสมัคร
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบสมัคร
ส่งใบสมัครด้วยตนเอง ณ ศูนย์ปฏิบัติการกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ชั้น 13 โซน A อาคารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตั้งแต่วันที่ 1-8 มีนาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล และแนวทางในการคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว
1. ประสานงานให้ความช่วยเหลือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการ เพื่อป้องกันการกระทําความรุนแรงในครอบครัวกรุงเทพมหานคร
2. ประสานงานให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการกระทําความรุนแรงในครอบครัว
3. เตรียมการ และจัดทําแผนการดําเนินการช่วยเหลือคุ้มครองสวัสดิภาพผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว
4. จัดทําข้อมูลรายงานสรุปผลคําร้องงอเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพที่ยื่นต่อศาล รวมถึง จํานวนคําสั่ง ที่ใช้มาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพ จํานวนการละเมิดหรือฝ่าฝืนคําสั่ง มาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพ

การสอบคัดเลือก
สอบสัมภาษณ์วันที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมครอบครัวสุขสันต์ ส.ค ชั้น 12 โซน B กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว อาคารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร 02 659 6728 ในวันและเวลาราชการ

Loading

สถานที่