ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก

ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก
📣 ประกาศ ‼️ รับสมัครบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ
🔷 ตำแหน่งพนักงานช่วยงานสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน วันละ 750 บาท
หมดเขตรับสมัคร 28 ธันวาคม 2566

คุณสมบัติเฉพาะ
1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน ๔๐ ปี
2. มีทักษะพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ และโปรแกรม Microsoft Office
3. สามารถใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ SPSS /PSPP ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานบริการ มีวินัยในหน้าที่ ตรงต่อเวลา
5. ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เอกสารและหลักฐานในการสมัคร
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
2. สาเนาทะเบียนบ้าน
3. สําเนาวุฒิการศึกษา และระเบียนแสดงผลการศึกษา
4. ใบรับรองแพทย์
5. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา และถ่ายรูปมาแล้ว ไม่เกิน 5 เดือน ขนาด 6 หรือ ๑.๕ นิ้ว
6. (เพศชาย) สําเนาหลักฐานทางทหาร ได้แก่ ใบสําคัญทางทหาร(ส.ด.๙) หรือสมุดประจําตัวทหารกองหนุน(ส.ค.๔)
7. หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ใบสําคัญการสมรส ฯลฯ

หมายเหตุ
1. ปฏิบัติงาน วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น.
2. สวัสดิการ ประกันสังคม
3. เริ่มสมัครตั้งแต่วันนี้ – 28 ธันวาคม 2566 โดยยื่นสมัครด้วยตนเอง ในวันและ เวลาราชการ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 521 สามเสนนอก สํานักอนามัย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-2746579 ต่อ 11 หรือ 12 (งานธุรการ)

Loading

สถานที่