เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รพ. ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ประกาศรับสมัครพนักงานโรงพยาบาล ประเภทประจำ

ตําแหน่งที่รับสมัคร
๑. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจํางานสารบรรณและธุรการ จํานวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้าง ๒๑,๒๕๐ บาท
๒. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจํางานรักษ์สุขภาพ จํานวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้าง ๒๑,๒๕๐ บาท
๓. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ประจํางานนโยบายและแผน จํานวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้าง ๒๑,๒๕๐ บาท
๔. เจ้าหน้าที่วิจัย ประจํางานนโยบายและแผน จํานวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้าง ๒๑,๒๕๐ บาท

รับสมัคร 1-15 ธันวาคม 2564

https://hospital.tu.ac.th/
http://203.131.209.219/e-Recruitment/job.php
http://203.131.209.219/e-Recruitment/pdf/doc_20211126084804.pdf

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 95 หมู่ 8 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

Loading

สถานที่