นักสังคมสงเคราะห์ พมจ. กาฬสินธุ์

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็น พนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดกาฬสินธุ์
ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
รับสมัคร 13-17 มิถุนายน 2565

http://kalasin.m-society.go.th/ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ-14/
https://drive.google.com/file/d/1D-_tegGh21Q2YoLhUMpgyy87LPmfSDyl/view

Loading

สถานที่