นักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์สุขสุขภาพจิตที่ ๑๓ เจริญกรุง

ศูนย์สุขสุขภาพจิตที่ ๑๓ เจริญกรุง
ตําแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ กลุ่มงาน บริหารทั่วไป กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต (ปฏิบัติราชการศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๓) เลขที่ ๑ เจริญกรุง ๓๔ วัดม่วงแค ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก แขวงบางรัก กรุงเทพมหานคร จํานวน ๑ ตําแหน่ง ค่าตอบแทน ๑๘,๐๐๐ บาท

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ด้านการปฏิบัติ
๑. ค้นหาข้อเท็จจริง สัมภาษณ์ สอบประวัติ เยี่ยมบ้าน ติดตาม สืบเสาะหาข้อเท็จจริง รวบรวมทั้งศึกษาชุมชน และประเมินสภาวะทางสังคมเบื้องต้น เพื่อวินิจฉัยและบริการทางสังคม แก่กลุ่มเป้าหมาย ในระดับบุคคล ครอบครัว กลุ่ม ชุมชน
๒. ให้บริการการปรึกษา แนะนํา ช่วยเหลือ บําบัด ฟื้นฟู ป้องกัน ปกป้อง คุ้มครอง และพัฒนากลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้
๓. รวบรวม ประมวล สรุป จัดลําดับความสําคัญและความรุนแรงของปัญหา รวมทั้ง วิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบของปัญหา เพื่อประกอบการวางแผนให้ความช่วยเหลือ พิทักษ์สิทธิ์ และพัฒนา คุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมาย
๔. สํารวจ รวบรวม ศึกษา สรุปจัดทํารายงาน รวมทั้งประมวล และวิเคราะห์ข้อมูลทาง วิชาการ สถานการณ์และปัญหาด้านสังคม เพื่อประกอบการวิจัย การจัดทําฐานข้อมูลการวางแผนการจัดทํา หลักเกณฑ์มาตรฐานและการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมแลสังคมสงเคราะห์
๕. รวบรวม จัดเก็บข้อมูล สถิติเกี่ยวกับการดําเนินงานด้านสังคมสงเคราะห์เพื่อ ประกอบการจัดทําเครื่องมือทางสังคมสงเคราะห์ คู่มือ แนวทางปฏิบัติ เอกสารวิชาการ สื่อเพื่อนําไปใช้ในการ ดําเนินการด้านสังคมสงเคราะห์
5. จัดทําข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์และปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อประกอบการพัฒนา วางแผนด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

การรับสมัคร
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๓ เลขที่ ๑ ซอยเจริญกรุง ๓๔ (วัดม่วงแค) ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ตุลาคม – ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร

https://drive.google.com/file/d/1Njws4bhaChv8FLQkzLMF795os3k5ccby/view?fbclid=IwAR1uHg-HI0uOadgoEJ6ZLVO7-lLX6eBEKcaPJ05EXYP3gsglZVg1ATw3l24

Loading

สถานที่