ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู รับ 1 อัตรา

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา
ปฏิบัติงาน งานเวชกรรมฟื้นฟู ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
รับสมัคร 11-30 กันยายน 2566

อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ
1. คุณวุฒิ ปริญญาตรี 20,090 บาท
2. เงินเพิ่มพิเศษ 1,000 บาท (หากได้รับใบอนุญาตขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์)
3. หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันที่สมัคร (เพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
2. คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิต
3. มีผลทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่น้อยกว่า 400 คะแนน หรือ MU GRAD TEST ไม่น้อยกว่า 36 คะแนน (กรุณาแนบผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัครด้วย)
4. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ในระดับดี
5. หากมีใบประกอบวิชาชีพจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 0926044455 , 02-201-2585 ต่อ 148

https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment/user/job/view.php?id=8131
https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment/user/job/notify.php?r0=8131

Loading

สถานที่