นักสังคมงเคราะห์ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตำแหน่ง นักสังคมงเคราะห์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7-5189 สังกัดงานสำนักงานผู้อำนวยการ
เงินเดือน 20,250 บาท

การรับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 255514 ตุลาคม 2565 ในวันและเวลาทําการ (08.00 – 16.00 น.) ณ งานทรัพยากรบุคคล อาคารเรียนและปฏิบัติการ ชั้น 6 ฝั่ง B ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-502-2308 ( ไม่รับสมัครทางไปรษณีย์)

 

https://pcmc.swu.ac.th/mydocform/files/job/66964-announce990.pdf

Loading

สถานที่