นักสังคมสงเคราะห์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์
ปฏิบัติงาน : งานสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
เปิดรับสมัคร : 4 ตุลาคม 256519 ตุลาคม 2565

เงินเดือน คุณวุฒิ ป.ตรี ขั้นต่ำ 20,090 บาท
เงินเพิ่มพิเศษ 1,000 บาท (หากได้รับใบอนุญาตขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์)
หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ

การทดสอบภาษาอังกฤษ :
ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
IELTS(Academic Module) คะแนนไม่ต่ำกว่า 3
TOEFL IBT คะแนนไม่ต่ำกว่า 29
TOEFL ITP คะแนนไม่ต่ำกว่า 390
TOEFL CBT คะแนนไม่ต่ำกว่า 90
TOEIC คะแนนไม่ต่ำกว่า 400
MU GRAD Test คะแนนไม่ต่ำกว่า 36
MU ELT คะแนนไม่ต่ำกว่า 56

https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment/user/job/view.php?id=6018

Loading

สถานที่