นักพัฒนาสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2
รับสมัคร ๑-๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตําแหน่งนักพัฒนาสังคม ๖ อัตรา
เงินเดือน ๑๘,๐๐๐ บาท
๑๐๒ ตําแหน่งนักพัฒนาสังคม สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ จํานวน ๑ อัตรา
๑๐๓ ตําแหน่งนักพัฒนาสังคม กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต จํานวน ๑ อัตรา
๑๐๔ ตําแหน่งนักพัฒนาสังคม ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพังงา จํานวน ๑ อัตรา
๑๐๕ ตําแหน่งนักพัฒนาสังคม นิคมสร้างตนเองลําปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ จํานวน ๑ อัตรา
๑๐๖ ตําแหน่งนักพัฒนาสังคม นิคมสร้างตนเองเทพา จังหวัดสงขลา จํานวน ๑ อัตรา
๑๐๗ ตําแหน่งนักพัฒนาสังคม นิคมสร้างตนเองลําโดมใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน ๑ อัตรา

Loading

สถานที่