คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น ภาควิชากุมารเวชศาตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
รับสมัคร นักสังคมสงเคราะห์ (วุฒิ ป.ตรี – ป.โท)
เงินเดือนวุฒิปริญญาโท 23,440 บาท หรือวุฒิปริญญาตรี 20,090 บาท
มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
TOEICคะแนนไม่ต่ำกว่า 400
ปิดรับสมัคร 17 มิถุนายน 2567

https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment/user/job/view.php?id=9977

Loading

สถานที่