พนักงานช่วยงานสังคมสงเคราะห์ ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก

ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก
รับสมัคร พนักงานช่วยงานสังคมสงเคราะห์ จํานวน ๑ อัตรา
เวลาทํางาน ๕ วัน/สัปดาห์ จันทร์ – ศุกร์ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.
รายได้ ๗๕๐ บาท/วัน

คุณสมบัติ
– อายุ ๒๒ – ๓๐ ปี
– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต
– มีใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel,PowerPoint) ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
– สําเนาวุฒิการศึกษา ๑ ฉบับ
– สําเนาบัตรประชาชน ๑ ฉบับ
– สําเนาทะเบียนบ้าน ๑ ฉบับ
– รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๑ รูป

สมัครด้วยตนเองที่
– งานธุรการ ชั้น ๒ (ห้องเบอร์ ๑๐) ศูนย์บริการสาธารณสุข ๓๕ หัวหมาก
– ซอยรามคําแหง ๔๐ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
– ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. (ในวันและเวลาราชการ)
– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ วันที่ 5 ธันวาคม ๒๕๖๔
– สัมภาษณ์ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
– ประกาศผล วันที่ 4 ธันวาคม ๒๕๖๔ – รายงานตัว วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
– เริ่มปฏิบัติงาน วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ๐๒-๓๗๔-๓๕๕๐ ต่อ ๓๓ (ห้องสังคมสงเคราะห์)

Loading

สถานที่