อาสาสังคมสงเคราะห์ สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร

สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง [ปฏิบัติงานโครงการศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง]
– วุฒิปริญญาตรีสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต จํานวน ๒ อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น ๔ สํานักงานสวัสดิการสังคม สํานักพัฒนาสังคม ระหว่างวันที่ ๔-๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ในวันและเวลาราชการ

สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร
4095/25-26 อาคาร3 ร.ร. ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง2) แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

https://webportal.bangkok.go.th/public/user_files_editor/103/Announce/30062022.pdf

Loading

สถานที่