ช่วยงานด้านสังคมสงเคราะห์ ศูนย์บริการสาธารณสุข 9

ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย

รับสมัคร พนักงานช่วยงานด้านสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา
– วุฒิการศึกษา : ระดับปริญญาตรี สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
– อัตราค่าตอบแทน : วันละ 750 บาท
คุณสมบัติทั่วไป
1.เพศ : ชาย / หญิง อายุ : 22 – 40 ปี
2.มีความรู้ความสามารถในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน
3.มีความรับผิดชอบตรงต่อเวลา กระตือรือร้นและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
เอกสารประกอบการสมัคร
1. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.สำเนาทะเบียนบ้าน
4.วุฒิการศึกษา
5.ใบรับรองแพทย์
6.หลักฐานการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี)
สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ห้องธุรการ ชั้น 5 อาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย
ตั้งแต่วันที่ 3-13 มกราคม 2565 เวลา 08.00 – 16.00 น.
ติดต่อนักสังคมสงเคราะห์ พี่ปอ 065 628 9000

Loading

สถานที่