หัวหน้างานสังคมสงเคราะห์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
นักสังคมสงเคราะห์ (หัวหน้างานสังคมสงเคราะห์) 1 อัตรา
เงินเดือน คุณวุฒิ ป.ตรี ขั้นต่ำ 20,090 บาท
รับสมัคร 30 เมษายน 2564 – 14 พฤษภาคม 2564
มีประสบการณ์ทำงานด้านงานสังคมสงเคราะห์ในโรงพยาบาล ไม่น้อยกว่า 5 ปี (กรณีบุคคลภายนอกต้องมีหนังสือรับรองการทำงาน)

ใบสมัครใบสมัคร
รายละเอียด https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment/admin/fileUpload/20210430113736_75.pdf
ประกาศ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment/user/job/view.php?id=4013

Loading

สถานที่