นักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
รับสมัคร นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา มีใบประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต
เงินเดือน 18,000 บาท
หมดเขตรับสมัคร 26 พฤศจิกายน 2564

http://www.women-trainingcenter.com/shared/doc/180_ประกาศสมัครสอบ.pdf

สถานที่ตั้ง เลขที่ ๗๘/๓ หมู่ ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๕๘๓ ๘๓๕๐
E-mail : women.trainingcenter@gmail.com,vtcw@hotmail.co.th

Loading

สถานที่