นักสังคมสงเคราะห์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
รับสมัคร ระหว่างวันที่ 6-17 พฤษภาคม 2565

ประกาศ https://drive.google.com/drive/folders/1vrlDYh_3z4OLzV67iUVgKwfesKZoNocc
http://yasothon.m-society.go.th/ประกาศจังหวัดยโสธร-เรื่/

Loading

สถานที่