ช่วยปฏิบัติงานสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ดย.

กองยุทธศาสตร์เเละเเผนงาน กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.)
รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ช่วยปฏิบัติงานสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
รับจบสังคมสงเคราะห์ เงินเดือน 15,000 บาท
รับสมัคร 14-17 พฤษภาคม 2564
ยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์อิเล็คทรอนิกส์ไปที่ kanyaphat.k@dcy.go.th ตลอด 24 ชั่วโมง
ใบสมัคร : https://dcy.go.th/webnew/upload/news/news_th_20211305160010_1.pdf

https://dcy.go.th/webnew/main/news_view.php?id=4852&type=20
https://dcy.go.th/webnew/upload/news/news_th_20211305152841_1.PDF

Loading

สถานที่