APASS รับเจ้าหน้าที่ภาคสนามทางสังคม 1 อัตรา

กลุ่มส่งเสริมการเข้าถึงการสนับสนุนด้านสุขภาพและสังคม (APASS)

APASS มีความประสงค์เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ภาคสนาม พื้นที่ ปทุมธานี 1 อัตรา
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ภาคสนาม
พื้นที่การทำงาน : สำนักงาน ปทุมธานี
อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท
สิ้นสุดการรับใบสมัคร: 15 สิงหาคม 2566

บทบาทและหน้าที่การทำงาน * วิเคราะห์ประเมินและจัดบริการที่จำเป็นของสมาชิกด้านข้อมูล,ความรู้,และบริการที่เหมาะสม
– การจัดทำทะเบียนสมาชิก (UIC) รวมถึงจัดทำแผนภูมิพื้นที่ Mapping
– สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ด้านยาเสพติด ด้านสุขภาพหรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี
– วางแผนและสนับสนุนการทำงานของผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ภาคสนามเพื่อให้สามารถเข้าถึงและติดตามผลกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการส่งต่อบริการต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
– ลงพื้นที่ร่วมกับผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ภาคสนามเพื่อสนับสนุนการทำงาน พร้อมวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไข เพื่อพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
– จัดทำรายงานเดือน รายงานความคืบหน้าการปฏิบัติงานพร้อมปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไขและความต้องการการช่วยเหลือเสนอต่อผู้จัดการศูนย์เดือนละครั้งหรือเมื่อได้รับการร้องขอ
– เบิกจ่ายงบประมาณกิจกรรมและดำเนินให้เป็นไปตามแผน

คุณสมบัติ * สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในสาขาสังคมสงเคราะห์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่
– สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office และสามารถใช้งาน Internet ได้
– เป็นผู้ที่มีความเข้าใจ และ ทักษะในการทำงานร่วมกับผู้ใช้สารเสพติด
– หากมีความรู้หรือประสบการณ์ทำงานด้านยาเสพติด และเอชไอวี ไวรัสตับอักเสบซี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– หากมีประสบการณ์ด้านการเก็บบันทึกข้อมูล การรายงานผลของข้อมูลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– รู้จักและเข้าใจในบริบทของพื้นที่ปฏิบัติงาน
– สามารถเป็นวิทยากร จัดกระบวนการกลุ่มได้
– มีความกระตือรือร้นในการทำงาน และ พัฒนาตัวเองอยู่เสมอ

ผู้ที่สนใจ กรุณาส่งประวัติโดยย่อ (CV) ได้ทางอีเมล apass_hr@apassthailand.org

สอบถามเพิ่มเติม โทร 02 001 8665 (คุณสนธยา โคตปัญญา) วันสิ้นสุดการรับใบสมัคร 15 สิงหาคม 2566 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อผ่านอีเมล

Contact : apass_hr@apassthailand.org

https://www.facebook.com/APASSThailand

Loading

สถานที่