กลุ่มส่งเสริมการเข้าถึงการสนับสนุนด้านสุขภาพและสังคม (APASS)

กลุ่มส่งเสริมการเข้าถึงการสนับสนุนด้านสุขภาพและสังคม (APASS)
รับสมัคร เจ้าหน้าที่ภาคสนาม พื้นที่ ปทุมธานี 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
รับสมัคร 1-16 ตุลาคม 2566

บทบาทและหน้าที่การทำงาน

1.วิเคราะห์ประเมินและจัดบริการที่จำเป็นของสมาชิกด้านข้อมูล,ความรู้,และบริการที่เหมาะสม
2.การจัดทำทะเบียนสมาชิก (UIC) รวมถึงจัดทำแผนภูมิพื้นที่ Mapping
3.สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ด้านยาเสพติด ด้านสุขภาพหรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี
4.วางแผนและสนับสนุนการทำงานของผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ภาคสนามเพื่อให้สามารถเข้าถึงและติดตามผลกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการส่งต่อบริการต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.ลงพื้นที่ร่วมกับผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ภาคสนามเพื่อสนับสนุนการทำงาน พร้อมวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไข เพื่อพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
6.จัดทำรายงานเดือน รายงานความคืบหน้าการปฏิบัติงานพร้อมปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไขและความต้องการการช่วยเหลือเสนอต่อผู้จัดการศูนย์เดือนละครั้งหรือเมื่อได้รับการร้องขอ
7.เบิกจ่ายงบประมาณกิจกรรมและดำเนินให้เป็นไปตามแผน

คุณสมบัติ

1.สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในสาขาสังคมสงเคราะห์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่
2.สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office และสามารถใช้งาน Internet ได้
3.เป็นผู้ที่มีความเข้าใจ และ ทักษะในการทำงานร่วมกับผู้ใช้สารเสพติด
4.หากมีความรู้หรือประสบการณ์ทำงานด้านยาเสพติด และเอชไอวี ไวรัสตับอักเสบซี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5.หากมีประสบการณ์ด้านการเก็บบันทึกข้อมูล การรายงานผลของข้อมูลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
6.รู้จักและเข้าใจในบริบทของพื้นที่ปฏิบัติงาน
7.สามารถเป็นวิทยากร จัดกระบวนการกลุ่มได้
8.มีความกระตือรือร้นในการทำงาน และ พัฒนาตัวเองอยู่เสมอ

ผู้ที่สนใจ กรุณาส่งประวัติโดยย่อ (CV) ได้ทางอีเมล์ apass_hr@apassthailand.org

สอบถามเพิ่มเติม โทร 02 001 8665 (คุณสนธยา โคตปัญญา)
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อผ่านอีเมล

Loading

สถานที่