องค์การแฟมิลี เฮลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล

องค์การแฟมิลี เฮลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล
รับสมัคร เจ้าหน้าที่ Care and Support
ปฎิบัติงานที่ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ถ.ราชดำริ กรุงเทพมหานคร
หมดเขตรับสมัคร 30 กันยายน 2566

หน้าที่หลัก

ปฏิบัติงานด้านการส่งต่อผู้รับบริการและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเริ่มยาต้านไวรัสนอกเหนือจากโครงการ Same day ART ควบคุมข้อมูลการประสานงานเรื่องสิทธิการรักษา และช่วยเหลือผู้รับบริการในการย้ายสิทธิเพื่อส่งต่อในการรักษา การติดตาม ประเมินผล และการเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้รับบริการที่ติดปัญหาในการรับยาต้านไวรัส เพื่อกลับเข้าสู่กระบวนการรักษาตามแนวทางการรักษา การติดตาม ประเมินผล และการเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้รับบริการในกลุ่มประชากรหลัก (Key population) ที่มารับบริการในคลีนิคนิรนาม

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1.ให้การช่วยเหลือผู้รับบริการที่ไม่ได้รับยาต้านในโครงการ Same day ART ให้สามารถรับยาต้านไวรัสตามสถานพยาบาลต่างๆที่เกี่ยวข้องได้
2.ติดตามผลการส่งต่อผู้รับบริการที่ไม่ได้รับยาต้านในโครงการ Same day ART และการคงอยู่ในการรักษา
3.บันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลผู้รับบริการที่ไม่ได้รับยาต้านในโครงการ Same day ART
บันทึกข้อมูลการรับบริการในกลุ่มประชากรหลัก (Key population) ที่มารับบริการในคลีนิคนิรนาม
4.เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลของผู้รับบริการในกลุ่มประชากรหลัก (Key population) ที่มารับบริการในคลีนิคนิรนามเพื่อส่งข้อมูลต่อองค์การแฟมิลี เฮลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล สำนักงานภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (FHI 360)
5.รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการเข้ารับบริการของกลุ่มประชากรหลัก (Key population), ผู้รับบริการ PrEP , ผู้ติดเชื้อเอชไอวี, การชวนคู่มาตรวจ (Index Testing)
6.ติดต่อประสานงานกับทีมแพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ และบุคลากรอื่นๆในคลินิกเพื่อที่จะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างครบถ้วน
ทำงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

คุณสมบัติ

1.จบการศึกษาปริญญาตรีสาขาสาธารณสุข หรือสังคมศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2.หากมีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อ HIV มาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
3.ความรู้ความเข้าใจในการทำงานให้บริการด้านการแพทย์
4.มีมนุษยสัมพันธ์และการสื่อสาร สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น
5.ความละเอียดรอบคอบ ตรงต่อเวลา
6.มีทักษะในการจัดการ วางแผนงานและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
7.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft และ โปรแกรมอื่นๆ ได้

ผู้สนใจสามารถสมัครได้โดยตรงทาง เวปไซต์ ขององค์กรฯ คลิก เว็บไซต์
หรือ ส่งใบสมัครและประวัติการทำงานที่ อีเมล์ hr.thailand@fhi360.org

Loading

สถานที่