สหทัยมูลนิธิ

สหทัยมูลนิธิ
รับสมัครนักสังคมสงเคราะห์ (งานบริการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม) 1 ตำแหน่ง
รับสมัครภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567
– จบปริญญาตรีด้านสังคมสงเคราะห์ มีประสบการณ์การทำงานกับเด็กจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีทักษะภาษาอังกฤษดีทั้งด้านการพูด ฟัง อ่าน เขียน แปล หรือสนใจพัฒนาทักษะด้านนี้
– ปรับตัวดี มีทักษะในการสร้างสัมพันธภาพกับเด็กและผู้ใหญ่ได้
– มีทักษะการคิดวิเคราะห์ ใส่ใจในรายละเอียด มีการตัดสินใจที่ดี
– มีทักษะในการให้คำแนะนำและสนับสนุนด้านอารมณ์จิตใจแก่เด็กและผู้ใหญ่
– สามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานโปรแกรม Microsoft office เช่น Word, Excel, PowerPoint

เอกสารประกอบการสมัคร
– สำเนาวุฒิการศึกษาและใบทรานสคริปต์
– สำเนาบัตรประชาชน
– สำเนาทะเบียนบ้าน
– สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
– สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร ฯ (สำหรับเพศชาย)
– สำเนาเอกสารทุกฉบับ ให้เขียน “สำเนาถูกต้อง” และเซ็นชื่อรับรองสำเนาทุกฉบับ

ช่องทางการสมัคร
– ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครได้ทางอีเมล์ที่ development@sahathai.org
– สมัครด้วยตนเองที่ 850/33 ซ.ปรีดีพนมยงค์ 36 ถนนสุขุมวิท 71 เขตวัฒนา กทม.10110 โทร. 02-3818834-6
– ดาวน์โหลดใบสมัคร
– ส่งใบสมัครภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

Loading

สถานที่