พนักงานช่วยงานสังคมสงเคราะห์ ศูนย์บริการสาธารณสุข 52

ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก
รับสมัคร พนักงานช่วยงานสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา
เวลาทํางาน 5 วัน /สัปดาห์ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 น. – 16.00 น.
รายได้ 750 บาท/วัน

คุณสมบัติ
– อายุ ไม่เกิน 35 ปี
– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิต
– สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel PowerPoint )
– วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ SPSS / PSPP ได้จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

เอกสารที่ใช้สมัคร
– สําเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
– สําเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
– สําเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
– รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป
– ใบรับรองแพทย์

สมัครด้วยตนเองที่ งานธุรการ ชั้น1 ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก ตั้งแต่วันที่ เวลา 08.00 – 16.00 น. (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2276 5996 ต่อ 17 (ห้องสังคมสงเคราะห์)

Loading

สถานที่