นักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ กรมราชทัณฑ์

กรมราชทัณฑ์
ตำแหน่ง : นักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ (งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ)
เงินเดือน : 15,000-16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวน : 140 ตำแหน่ง
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ถึง วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565

สิทธิประโยชน์ที่อาจจะได้รับในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าพนักงานเรือนจํา
(๑) มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (พ.ต.ร) ในอัตรา ๓,๓๐๐ – ๒,๕๐๐ บาท ต่อเดือน ตามระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
(๒) หากผ่านการอบรมตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราชทัณฑ์ให้ความเห็นชอบแล้ว
อาจจะมีสิทธิได้รับในอัตรา ๔,๐๐๐-๔,๐๐๐ บาทต่อเดือน ตามระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยเงินเพิ่มสําหรับ ตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของเจ้าพนักงานเรือนจํา พ.ศ. ๒๕๒๒ ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
(๓) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในอัตรา ๔๐๐ บาท หรือ ๔๒๐ บาทต่อวัน ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

https://correct.thaijobjob.com/
https://file.job.thai.com/prakad/correct2022052/correct2022052_1

กรมราชทัณฑ์ ถนนนนทบุรี 1 ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
รับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน

Loading

สถานที่