นักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
กลุ่มตามลักษณะงาน วิชาชีพเฉพาะ (ข)
ชื่อตําแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการสงเคราะห์ ผู้มีปัญหาทางสังคม เช่น เด็กและบุคคลวัยรุ่น คนชรา คนขอทาน โสเภณี ผู้ต้องขัง ผู้ป่วย คนพิการและทุพพล ภาพ และประชาชนทั่วไปที่สามารถจะแก้ไขปัญหาของตัวเองและครอบครัว หรือผู้ตกทุกข์ได้ยากในกรณีต่างๆ อันจะมีผลกระทบกระเทือนต่อสังคมโดยส่วนรวม พิจารณาปัญหาและให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือตามหลักการ สังคมสงเคราะห์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

อัตราว่าง ๑ อัตรา ค่าจ้าง ๑๘,๐๐๐ บาท
สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิประโยชน์ของ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๖

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี เลขที่ ๒๑/๗ หมู่ ๑๒ ถนนปราจีนอนุสรณ์ ตำบลท่างาม จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๐๐๐๐
ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ ในวันและเวลาราชการ
สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๗-๒๑๑๐๘๔ ต่อ ๒๕๐๓

https://www.cpa.go.th/cpawebsite/uploads/pdffile/pdf/attachment-20220926-095851.pdf

Loading

สถานที่