โรงพยาบาลพัทลุง รับ 1 อัตรา

โรงพยาบาลพัทลุง
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ (ข) ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
รับสมัคร วันที่ 2-8 มกราคม 2567

https://www.ptlhosp.go.th/images/22-12-66.pdf

Loading

สถานที่