โรงพยาบาลสิรินธร

โรงพยาบาลสิรินธร
รับสมัครบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ
ตําแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ จํานวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน ชม.ละ 200 ค่ะ วันละ 1,400 บาท ทำงานในวัน-เวลาราชการ

คุณสมบัติ
• เพศหญิง/ชาย อายุ 22 – 35 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต
มีใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ภายในวันรับสมัครเท่านั้น
• ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ และตามที่ได้รับมอบหมาย
• ปฏิบัติงานในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น.

เอกสารที่ต้องเตรียม
• สําเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
• สําเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
• สําเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
• สําเนาใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 1 ฉบับ
• สําเนาหลักฐานทางทหาร(ชาย) 1 ฉบับ รูปถ่าย ขนาด 1 – 2 นิ้ว 1 รูป

สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่…..
• กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน(งานสังคมสงเคราะห์)
• สามารถยื่นใบสมัครได้ที่ชั้น2 อาคารวิทยพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร ตั้งแต่วันนี้ – วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567 (วันและเวลาราชการเท่านั้น)
• สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-328-6900-15 ต่อ 11417, 17203 กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน (งานสังคมสงเคราะห์) (วันและเวลาราชการเท่านั้น)

Loading

สถานที่